Jing Bai

Jing Bai

Jing Bai

Prof Faculty Computer Science

Business & Computer Technologies

(734) 973-3581Be 208